Facebook Linkedin Twitter
Algemene Voorwaarden

Voedingsadviescentrum Zwolle, Feesthulpjes en Spruitjes en Zo!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent:  

de gewichtsconsulent adviseert en begeleidt gezonde mensen met gewichtsproblemen. De gewichtsconsulent geeft voedingsadviezen die de opdrachtgever helpen een gezondere leefwijze en een gezonder lichaamsgewicht te bereiken en te handhaven. De gewichtsconsulent is lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en handelt in overeenstemming met het protocol van deze vereniging. De gewichtsconsulent verkoopt geen afslankproducten.

Cliënt:
degene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts:
de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres:
de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;

Artikel 2, Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 6, Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs waarneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

 

Artikel 7, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de gewichtsconsulent contant te geschieden aan het einde van het consult voorafgaande aan het betreffende consult. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met 5 (zegge vijf) euro administratiekosten.
Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 10, Verhuur Themakisten

Doel en Gebruik:

De themakisten zijn bestemd voor gebruik tijdens een kinderfeestje met als doelstelling het bevorderen en stimuleren van bewegen onder kinderen.
De kleding en attributen mogen alleen onder toezicht van een volwassene door kinderen worden gebruikt. Voedingsadviescentrum Zwolle is niet aansprakelijk voor schade of letsel, veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten uit de themakist. De huurder bepaalt of de kleding en/of attributen uit de kist geschikt zijn om te gebruiken tijdens het feest. Eventuele kleinere kinderen die aanwezig zijn, worden door een volwassen persoon in de gaten gehouden. De kist kan artikelen bevatten die niet geschikt zijn voor kinderen beneden de 3 jaar. Niet alles is van katoen gemaakt, er zijn ook glitterstoffen en glimmende stoffen van synthetisch materiaal.

Reserveren:
Na reservering door de huurder krijgt u de bevestiging, factuur en onze Algemene Voorwaarden per e-mail toegezonden.

Kosten:
De huurprijs heeft betrekking op het eenmalig gebruik van een kist plus inhoud. U mag het gehuurde en/of onderdelen hiervan niet verhuren, uitlenen of verkopen aan derden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Borg:
Wij vragen 50 (zegge vijftig) euro borg voor de verkleedkist en inhoud. De borg wordt contant betaald bij het ophalen van de kist. Dit bedrag zal bij het onbeschadigd en compleet terug bezorgen van de kist worden terugbetaald. Indien onderdelen verdwenen zijn of er iets is beschadigd, dan worden de vervanging- en/of herstelkosten in rekening gebracht en van de borg afgetrokken. Wij controleren dit d.m.v. een checklist. Is de borg niet toereikend, dan zal de huurder het verschil aan Voedingsadviescentrum Zwolle vergoeden. De themakisten en inhoud blijven eigendom van Voedingsadviescentrum Zwolle.

Ophalen en terugbrengen:
U kunt de kist van uw keuze na telefonisch overleg of via e-mail één dag vóór het feest ophalen bij Voedingsadviescentrum Zwolle. De dag na het feest dient de kist weer bij Voedingsadviescentrum Zwolle terugbezorgd te zijn. Wanneer u het feest in het weekend heeft dan bezorgt u de kist op maandag weer retour. Wordt de themakist niet op tijd terug bezorgd, dan zal voor iedere dag extra 25 (zegge vijfentwintig) euro in rekening gebracht worden. Wordt de themakist geheel niet terugbezorgd dan zal naast de reeds betaalde huur en borg een bedrag ter waarde van de complete kist met inhoud in rekening worden gebracht.

Inhoud themakist:
Als de kist wordt opgehaald, wordt de inhoud met u doorgenomen aan de hand van een checklist. Acceptatie van de kist betekent dat het pakket compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden. Indien zaken niet in orde worden bevonden, worden deze ter plekke vervangen of wordt hier een aantekening van gemaakt.

Kist annuleren:
Reserveringen kunnen kosteloos worden geannuleerd door de klant tot drie dagen voor de afhaaldatum. Indien later wordt geannuleerd wordt er 25% van de verschuldigde huur in rekening gebracht.

Kleding reinigen:
Kleding wordt uitsluitend door Voedingsadviescentrum Zwolle gereinigd. De kleding moet dus ongewassen aan ons teruggegeven worden.

Niets uit de themakisten van Voedingsadviescentrum Zwolle mag worden gekopieerd of gebruikt worden voor eigen doeleinden.

 

Artikel 11, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.                                                                                               

 

Ingeschreven bij de KVK te Zwolle onder nummer 08186352

Zwolle, November 2010


Interessant? Delen met je vrienden ››